Klientom ponúkame nasledovné služby:

 • vedenie jednoduchého účtovníctva,
 • vedenie podvojného účtovníctva,
 • spracovanie miezd,
 • personalistika,
 • ekonomické poradenstvo,
 • kontrola/revízia účtovníctva.

Súčasťou vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva je:

 • vypracovanie kompletnej účtovnej závierky s prílohami vrátane daňového priznania k dani z príjmov;
 • vypracovanie ostatných daňových priznaní podľa potreby (DPH, kontrolný výkaz, daň z motorových vozidiel, spotrebné dane, daň z nehnuteľností);
 • reporting finančných výsledkov;
 • spracovanie podkladov a príprava štatistických hlásení a prehľadov;
 • spracovanie podkladov, analýz, správ, výkazov a príprava dokumentačných písomností podľa potreby klienta (napr. zápisnica z valného zhromaždenia, súhrnný výkaz, žiadosť o vrátenie zahraničnej DPH).

Súčasťou mzdového účtovníctva a personalistiky je:

 • kompletná mzdová agenda od prihlásenia až po odhlásenie klienta ako zamestnávateľa v príslušných inštitúciách;
 • kompletná mzdová agenda od prihlásenia až po odhlásenie každého jedného zamestnanca v príslušných inštitúciách;
 • spracovanie mesačných, štvrťročných alebo ročných výkazov, hlásení a štatistík, zúčtovaní dane;
 • vypracovanie mzdových potvrdení na základe požiadaviek klienta alebo jeho zamestnancov.

Kontrola alebo rekonštrukcia účtovníctva :

Ak má klient pochybnosti, nie je spokojný s aktuálnym stavom účtovníctva, s komunikáciou s účtovníkom alebo sa obáva daňovej kontroly, môžeme vykonať kontrolu účtovníctva, navrhnúť zlepšenia, opraviť nesprávne zápisy aj daňové priznania.

Ekonomické poradenstvo:

Súčasťou vedenia účtovníctva je aj poskytovania poradenstva a pomoci v aktuálnych situáciách. Klienti napríklad potrebujú vyplniť dotazníky pre bankové financovanie, zvažujú, či je pre nich výhodnejšia kúpa automobilu na úver alebo na leasing, potrebujú pripraviť podklady pre rozšírenie predmetov činnosti alebo dokumenty na predaj/prevod obchodného podielu, … .

Odporúčame podnikateľom, aby aj v prípade, že nie sú platcami DPH, nemajú žiadnych zamestnancov a daňové priznanie k dani z príjmov im stačí vypracovať raz ročne, mali účtovníka počas celého roka. Nie každý podnikateľ sleduje daňové zmeny a môže sa stať, že si zabudne splniť povinnosť, o ktorej nevedel a bude musieť znášať finančné dôsledky. Tomu sa dá vyhnúť, ak máte účtovníka a pribežne s ním komunikujete.